SVENSKA KLUBBEN R.F. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

 

Svenska Klubbens verksamhet påverkades av Corona-pandemin

År 2021 präglades verksamheten i Svenska Klubben än en gång av direktiven och begränsningarna myndigheterna gjort för att begränsa spridningen av Corona-viruset. Ett dödligt farligt virus speciellt för den äldre åldersgruppen. Det fanns ingen egentlig medicin för behandling av viruset och därför var begränsad social kontakt desto viktigare. De olika anonyma myndigheternas ibland motstridiga direktiv gjorde planering och genomförande av klubbverksamheten svår, i synnerhet under våren.

Styrelsen har under hela året hållit sig uppdaterad kring direktiv och begränsningar och låtit detta styra verksamheten.

 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har även under det gångna året strävat att erbjuda sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har planerats främst att bestå av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben arrangerade också två exkursioner (Fiskets Hus, Wasa Teater).

Året inleddes med strikta coronarestriktioner som omöjliggjorde ett normalt genomförande av vårt program. Under våren kunde inga klubbkvällar genomföras; endast årsmötet kunde hållas. Medlemmarna informerades i olika omgångar om de gällande restriktionerna. Ett medlemsbrev och faktura för årsavgifter skickades ut i januari. Detta var vårt sista ”postantalko” eftersom klubbens nya medlemsregister och hemsida möjliggör en effektivare hantering av kommunikationen med medlemmarna. Styrelsen jobbade hela året med att få medlemmarna att aktivt följa med meddelanden från klubben via hemsidor och email.

Årsmötet hölls enligt kallelsen 25.5 kl. 19.00 med 13 deltagare. Informationstillfället om klubbens verksamhet för nya medlemmar inhiberades med löftet om att tillfället ordnas senare (möjligen i samband med årsmötet 2022).

Åtminstone en tisdagskväll i månaden ägnades sedvanligt åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet. Deltagarantal i dart under året var ca 7 personer och i biljard ca 15 personer (per spelkväll).

Pidroturneringarna som spelats under året hade 28 aktiva spelare varav 18 - 20 personer i snitt har deltagit under spelkvällarna. Pidrospelningarna varje måndagseftermiddag ledda av Margareta Svenlin har samlat 10 -12 spelare per gång. Golfturneringarna utgör också uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.  

På våren beslöts (efter två kvällar) att biljardverksamheten tar en paus tills läget tillåter den typen av verksamhet. Under hösten arrangerades 4 biljard/dartkvällar.

Kortspelsverksamheten fick fortsätta dock så att den skedde på varje deltagares eget ansvar.

Coronasituationen förbättrades över sommaren och höstens program kunde genomföras nästan som normalt. Sju klubbkvällar och två exkursioner kunde ordnas. Till dessa kvällar krävdes förhandsanmälan.

Under året antogs åtta nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 482 (399 herrar, 83 damer). Av dessa är 78 ständiga medlemmar (74 herrar, 4 damer). Klubben har också 9 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Nestor Sparv, Hans Svahn, Lars-Erik Wägar och Bruno Köhler.

Under år 2021 avled följande medlemmar:
Peter Boucht, Kjell-Erik Finne, Stig Landing, Ragnar Löfvik och Pentti Santanen.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15. Under vårterminen 2021 ordnades inga klubbkvällar. Årsmötet kunde dock hållas med 13 deltagare den 25 maj. Under höstterminen ordnades 7 kvällar och två exkursioner med sammanlagt 256 deltagare samt höstens valmöte 23 november (12 deltagare). 

Klubbmedlemmarna informerades på sedvanligt sätt om klubbens aktiviteter genom ett medlemsbrev med klubbens program som skickades ut i januari.

I augusti togs vår nya hemsida i bruk. Medlemsbrev skickas härefter i huvudsak via email. Klubbens ordförande sammanställde i september en informationsartikel om klubbens verksamhet. Artikeln publicerades i Vasabladet. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar. I mars utsågs Webbhuset som leverantör av de uppdaterade hemsidorna. Vår nya hemsida togs i bruk i augusti.

Styrelsen valde redaktör Lisbeth Bäck som författare till klubbens 100-årshistorik. Historiken ”Svenska Klubben r.f. 100 år 1994 – 2019” gick i tryck i december. Under julfesten kunde så de första historikerna delas ut bland medlemmarna. Ett stort projekt hade framgångsrikt seglat i hamn.

Även klubbutrymmen och utrustning har granskats av styrelsen. Biljardbordens dukar och vallar ska ses över och bytas. Under året renoverades en del stolar (både i restaurangen och klubbutrymmena) och två av våra takkronor restaurerades.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommittéerna 

Till styrelsen hörde under året: 

Ordförande Hans Södergård

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Stephan Granroth

Ekonom Ralf Bäckström

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Göran Sundin

Styrelsemedlem Benita Nordgren

 

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Alf Erik Lerviks

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Martin Råholm

Biljardkommittén har under året letts av Bruno Köhler.

Dartkommittén bestod av Bertel Svahn, Freddi och Bruno Köhler.

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts. Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn. Pidrospelet på måndagar har letts av Margareta Svenlin.

 

Programmet


Våren 2021                                                                         

På grund av coronarestriktionerna kunde inget tisdagsprogram ordnas under vårterminen 2021. Endast årsmötet kunde hållas.

 • 25.5.2021 Årsmöte

Hösten 2021

 • 14.9.2021 - Överläkare Juha Salonen "Coronavirus – var är vi och hur ser framtiden ut?"
 • 21.9.2021 - Exkursion till Fiskets Hus
 • 28.9.2021 - Teol.lic. Bror Träskbacka "Emigrationen på 1900-talet."
 • 12.10.2021 - Författare Karin Sandqvist "Från societetsälskling till persona non grata."
 • 19.10.2021 - Professor Lisbeth Fagerström "Välfärdskommuner – nya grepp i vården?"
 • 9.11.2021 - Universitetslärare Siv Sandberg "Kommunens framtid efter vårdreformen."
 • 19.11.2021 - Exkursion till Wasa Teater
 • 23.11.2021 - Valmöte
 • 30.11.2021 - Direktör Jakob Kjellman "Vindkraft till havs och på land."
 • 14.12.2021 - VD Stefan Damlin "Ett lokalt elbolag i internationellt energikluster."
 • 18.12.2021 - Julfest

 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper.

Klubben äger inga egna lokaliteter.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25 000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under år 2021 använde klubben 1/10 av legatet (d.v.s. 2 500 euro) för att stöda verksamheten.

Klubbens ekonomi uppvisade en förlust för året. Under året tog vi i bruk ett nytt medlemsregister och förnyade hemsidorna. Dessa projekt, tillsammans med diverse renoveringar och reparationer, ansträngde ekonomin men ses som en god investering för att säkerställa en modern och interaktiv kommunikation med klubbens medlemmar.

 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Talenom Oyj och medlemsregistret av Merisoft Ab / Johan Byholm (fram till oktober 2021) och Webbhuset.

Samarbetet med S.O.B., Talenom Oyj, Merisoft Ab och Webbhuset har under det gångna året varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med Holtkamp Ab (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska Klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för klubbens medlemmar. Idéer för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska Klubben.

I Vasa i mars 2022

Styrelsen