Historia

Svenska klubben r.f. grundades officiellt år 1919 men hade en föregångare i Sällskaps och Tidningsklubben som verkat i staden sedan 1884 och upplöstes år 1920. Sällskaps och Tidningsklubben sammanträdde under hela sin verksamhetstid i stadshusets festvåning, numera spegelsalen.

Svenska klubbens konstituerande möte hölls den 15 april 1919 på svenska samskolan och förhandlingarna leddes av hovrättsrådet, friherre Erik von Troil som också valdes till klubbens första ordförande. Initiativtagare till grundandet av klubben var redaktör Edvin Sundquist som senare blev vald till I viceordförande och innehade den posten i 14 år. Vid samma tillfälle valdes konsul Harry Schauman till II viceordförande -en post han innehade till sin död 1932.

Till en början fick Svenska klubben lov att verka i olika tillfälliga utrymmen bla. a. i hotell Ernst. När konsul Harry Schauman dog i februari 1932 erbjöd hans arvingar Svenska klubben att hyra hans privata bostad på Strandgatan 4. Hyreskontraktet gjordes först på 5 år och en ansenlig mängd inventarier inlöstes också. Året 1932 är alltså ett mycket viktigt år i klubbens historia. Då fick klubben ändamålsenliga och stadigvarande utrymmen och händelsen hade en mycket positiv inverkan på klubbens verksamhet.

År 1952 övergick fastigheten i Svenska Odlingens Befrämjares (S.O.B.) ägo. SOB har därefter på ett föredömligt sätt tagit hand om fastigheten, dess krävande underhåll och många renoveringar och alltid visat sig välvilligt inställd till klubben och dess verksamhet. Svenska klubben står i verkligt stor tacksamhetsskuld till SOB.

Svenska klubben av idag har knappa 500 medlemmar, varav ett varierande antal är aktiva. Verksamheten är koncentrerad till höst - vinter - vår dvs medlet av september till början av maj. Under sommarmånaderna håller klubben paus i sin ordinarie verksamhet. Verksamheten består i första hand av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna då av klubben inbjudna gäster håller högklassiga anföranden om t.ex. politik, ekonomi, kultur, hälsa eller idrott. Klubben gör också exkursioner till intressanta företag, institutioner och samfund o.dyl. Åtminstone en gång i månaden ägnas kvällen åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort stöttepelare i klubbens egentliga verksamhet.

 

Välkomna till Svenska klubben i Vasa

Styrelsen