Stadgar för Svenska klubben r.f.

§ 1

Föreningens namn är Svenska klubben r.f. och dess hemort är Vasa stad.

Klubbens språk är svenska.

§ 2

Föreningen, som i dessa stadgar kallas klubben, har för ändamål att sammanföra svensksinnade personer, bereda dem tillfälle till sällskapligt umgänge och tillvarata svenska intressen. Detta ändåmål förverkligar klubben genom att för sina medlemmar hålla egen klubblokal samt där tillhandahålla tidningar och tidskrifter, anordna föredragstillfällen och hålla samkväm. Klubben kan idka restaurangrörelse.

§ 3

Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse.

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom, klubbmästare, programsekreterare och en medlem.

Styrelsen utses för följande kalenderår på klubbens valmöte. Styrelsen är beslutför då ordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 4

Ordföranden eller vid förfall för honom viceordföranden kallar styrelsen till sammanträden och leder förhandlingarna vid dessa.

Klubbens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem.

Styrelsen kan fördela sig på utskott och tillsätta kommitteér

§ 5

Kallelse till klubbmöte tillkännages minst åtta dagar på förhand genom annons i någon på orten spridd svenskspråkig tidning. Övriga meddelanden tillkännages genom annons eller på klubbens anslagstavla.

§ 6

Vid klubbmöten samt styrelsens sammanträden förs protokoll

§ 7

Till medlem i klubben kan godkännas myndig svensksinnad person, som i tal behärskar svenska. Hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utses endast på klubbmöte och är befriad från medlemsavgift.

Över klubbens medlemmar förs medlemsregister.

§ 8

Den som vill bli medlem i klubben skall skriftligen ansöka därom. I ansökan skall sökanden uppge sina personuppgifter, sitt yrke och sin adress. Sökanden skall förklara sig villig att verka för klubbens bästa och vara positivt inställd till det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland. Ansökan skall förordas av minst två medlemmar i klubben och anslås på klubbens anslagstavla för en tid av minst sju dagar, varefter ärendet avgörs av styrelsen.

Om styrelsemedlem så kräver skall medlemsärende avgöras genom ballotering med vita och svarta kulor.

Vid ballotering bör minst sex styrelsemedlemmar vara närvarande. För vinnande av medlemskap erfordras att inte mer än en svart kula avgivits.

§ 9

Såvida medlem önskar utträda ur klubben bör denna anmäla skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller genom anmälan till klubmötets protokoll. Medlemskapet upphör då anmälan har gjorts.

§ 10

Nyvald medlem erlägger en av valmötet fastställd inskrivningsavgift.

Medlemmarna erlägger årligen en av valmötet fastställd medlemsavgift.

Den, som erhåller medlemskap efter första september, erlägger halva medlemsavgiften för innevarande kalenderår.

Om medlem under två års tid inte erlagt medlemsavgift kan medlemskapet, efter beslut av styrelsen, anses ha upphört.

§ 11

Medlem har rätt att inbjuda gäster till klubben enligt de villkor, som bestäms i ordningsreglerna.

§ 12

Ordningsregler för klubben utfärdas av styrelsen.

§ 13

Fråga om uteslutande av medlem från klubben ankommer på klubbmöte.

§ 14

Klubbens redovisningsår och verksamhetsår är kalenderåret.

Bokslutet och de verifikat och handlingar, som hör till bokslutet, bör vara färdiga att överlämnas till revisorerna senast inom februari månad. Revisionen bör verkställas samt revisionsberättelsen bör ges till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 15

Klubben sammanträder till årsmöte i mars månad, varvid handläggs följande ärenden:

föredras bokslutet och styrelsens berättelse över klubbens verksamhet och förvaltning under det föregående året

föredras revisionsberättelsen samt styrelsens eventuella uttalanden i anledning av densamma

fastställs bokslutet och beviljas ansvarsfrihet för styrelsen

behandlas de frågor som i övrigt av styrelsen eller av klubbens medlemmar skriftligen framställts.

§ 16

På klubbens valmöte, som hålls i november månad, behandlas följande ärenden:

fastställs budgeten för det följande året samt i samband därmed de avgifter, som skall uppbäras

väljs styrelse för det kommande året

väljs två revisorer och suppleanter för dem

behandlas de frågor som i i övrigt av styrelsen eller av klubbens medlemmar skriftligen framställts.

Valen sker med slutna sedlar om så yrkas.

§ 17

Till extraordinarie klubbmöte kan styrelsen kalla klubbens medlemmar när särskild anledning föreligger. Vid sådant möte må ej beslut i andra ärenden fattas än de, vilka angivits i kallelsen.

Extraordinarie klubbmöte skall även hållas då minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar kräver detta skriftligen hos styrelsen för behandling av visst ärende.

§ 18

Såväl vid klubbmöten som vid styrelsemöten avgörs frågorna med enkel majoritet, såvida inte i dessa stadgar annorlunda bestäms.

Fråga om ändring av dessa stadgar eller klubbens eventuella upplösning bör för att kunna upptas till behandling vara angiven i kallelse till mötet samt skall för att kunna godkännas omfattas av minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. Beslut om klubbens upplösning och användningen av dess kvarblivna tillgångar bör dessutom bekräftas av ett följande tidigast tre och senast sex veckor sammankallat möte, likaledes med minst tre fjärdedels majoritet.

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar tillfalla Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. i Vasa.

§ 19

I de fall, varom dessa stadgar ej innehåller närmare föreskrifter, länder gällande lag till efterrättelse.

§ 20

De medlemsrättigheter som erhållits på basen av tidigare stadgar gäller oavsett de nu antagna stadgarna.

Ovanstående stadgar har fastställts av klubbmöte 4.12.2001.

Ändringen av § 7 har fastställts av klubbmöte i mars 2011.

Register och dataskyddsbeskrivning för Svenska klubben r.f.

Ladda ner här