SVENSKA KLUBBEN R.F. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

 

Svenska klubbens verksamhet påverkades av Corona-pandemin

År 2020 präglades verksamheten i Svenska Klubben av direktiven och begränsningarna myndigheterna gjort för att begränsa spridningen av Corona-viruset. Ett dödligt farligt virus speciellt för den äldre åldersgruppen. Det fanns ingen medicin för behandling av viruset och därför var begränsad social kontakt desto viktigare. Styrelsen har under hela året hållit sig uppdaterad kring direktiv och begränsningar och låtit detta styra verksamheten.

 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har även under det gångna året strävat att erbjuda sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har planerats främst att bestå av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också planerat en exkursion.

Året inleddes också enligt planerna och sju klubbkvällar med intressanta olika föredrag kunde hållas.

14.3. fattade styrelsen per e-mail följande beslut På grund av corona-virusets snabba utbredning och regeringens beslut och restriktioner idag är klubbens verksamhet inställd i minst fyra veckor till 14.4.2020 och verksamheten inställdes även för resten av våren.

Årsmötet hölls enligt kallelsen 17.3 klo 19.00. Informationen om klubbens verksamhet för nya medlemmar, inklusive klubb-supé utgick med löftet om att ordnas senare.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden hade sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet.

Deltagarantal i dart under året var ca 13 personer och i biljard ca 29 personer.

Pidroturneringarna som spelats under året hade 28 aktiva spelare varav 18 - 20 personer i snitt har deltagit under spelkvällarna. Pidrospelningarna varje måndagseftermiddag ledda av Margareta Svenlin har samlat 10 -12 spelare per gång samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

På våren beslöts att biljardverksamheten tar en paus tills läget tillåter den typen av verksamhet.

Kortspelsverksamheten fick fortsätta dock så att den skedde på varje deltagares eget ansvar.

Beträffande höstens programkvällar beslöts att de ordnas i en reducerad mängd och på ett sätt som uppfyller myndigheternas krav. Tre kvällar med klubbsupé inklusive gästtalare planerades. Till dessa kvällar krävdes förhandsanmälan. Kvällarna skulle ordnas i stora salen för att bereda rum för maximal mängd av medlemmar. Datum för programkvällarna var 22 september, 20 oktober och 24 november. Av de planerade kvällarna kunde endast en genomföras. Efter den kvällen förvärrades coronaläget åter och endast höstens valmöte hölls.

Under året antogs fyra nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 479 (326 herrar, 76 damer). Av dessa är ständiga medlemmar (74 herrar, 4 damer). Klubben har också 8 heders-medlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift.

Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Nestor Sparv, Hans Svahn och Lars-Erik Wägar.

Efter årsmötet i april 2019 har följande medlemmar avlidit:

Lars Sparv, Kim Skåtar, Alf Finne, Sven Smeds, Ulla Hedberg, Anders Brunberg, Jan Hjerpe, Carl-Johan Lerbacka, Carl-Erik Mattlar, Thor Österholm, Erkki Hansson, Mikael Boström, Carl-Johan Nordström, Stig-Ole Granholm, Sven Erik Krooks, Sven-Erik Nygren och Pekka Utriainen, Kaj Buss, Birger Hanner, Johan Finne samt Peter Boucht.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15. Under vårterminen 2020 ordnades 7 kvällar med sammanlagt 247 deltagare och årsmötet (10 deltagare) under höstterminen ordnades 1 kväll med sammanlagt 36 deltagare samt höstens valmöte (7 deltagare).

Tillsammans ordnades alltså under verksamhetsåret 10 klubbkvällar med sammanlagt 300 deltagare.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari.

I september sändes ett medlemsbrev med datumen för de tre planerade klubbkvällarna ut.

Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista.

Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar. Även en hel uppdatering har initierats.

Styrelsen har också under hela verksamhetsåret aktivt sökt efter en författare till 100-årshistoriken.

Även klubbutrymmen och utrustning har granskats av styrelsen. Biljardbordens dukar och vallar ska ses över och bytas.

Allt detta arbete fortgår till nästa verksamhetsår.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler
Viceordförande Erik Sjöberg
Sekreterare Benita Nordgren
Ekonom Ralf Bäckström
Programsekreterare Karl-Erik Kloo
Klubbmästare Göran Sundin
Styrelsemedlem Hans Södergård

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Alf Erik Lerviks

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Bruno Köhler samt Viktor Koskinen.

Dartkommitten bestod av Bertel Svahn, Freddi Köhler och Bruno Köhler. Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts.

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni. Pidrospelet på måndagar har letts av Margareta Svenlin.

 

Programmet

 

Våren 2020

14.1.2020
Professor Sören Kock
”Hanken – internationellt ackrediterad utbildning.”

21.1.2020
Verksamhetsledare Annika Jansson
”Martha – en vardag i taget mot en bättre värld.”

28.1.2020
VD Kjell Skoglund
”Sverige – partner eller konkurrent?”

11.2.2020
Andreas Romar
”Att vara på topp när det går utför.”

18.2.2020
Chef för cybersäkerhet Maria Nordgren
”Internet horror – vågar vi lita på molnet?”

3.3.2020
Provisor Anja Borgmästars
"Varför har vi brist på mediciner?"

10.3.2020
Stadsdirektör Mats Brandt
”Ger valfrihet bättre vård?”

17.3.2020 Årsmöte

 

Hösten 2020

22.9.2020
Kjell Nikus
"Historiska aspekter på diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar"

22.11.2020
Klubbens valmöte

 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det inte nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper.

Klubben äger inga egna lokaliteter.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25 000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben inte använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet. Ovan nämnda medel har inte använts då klubben inte haft kostnader i samband med exkursioner eller för förplägnad under temakvällar

 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Talenom Oyj och medlemsregistret av Merisoft Ab / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Talenom Oyj och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med Holtkamp Ab (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska Klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar.

Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska Klubben.

I Vasa i mars 2021

Styrelsen