SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
 

Svenska klubben fyllde 100 år
 

År 2019 hade det gått 100 år sedan Svenska Klubben grundades. Jubileet firades med en tillställning i klubbens restaurang lördagen den 13 april 2019. Gäster hade inbjudits från de andra svenska klubbarna i Finland samt Finska Klubben i Vasa och Svenska Föreningen i Östermyra. Klubbens hedersmedlemmar hade också inbjudits och ett stort antal medlemmar var på plats, allt som allt var 86 personer med och avnjöt en högklassig tre-rätters middag med lämpliga drycker till.

Efter välkomsttal av ordförande Bruno Köhler, mottogs uppvaktningar. En dubbel-kvartett från Pedavoces underhöll gästerna. Professor emeritus, Håkan Andersson höll festtalet med rubriken ” I samvaron bor framtiden”. Kvällen avslutades med Modersmålets sång och därefter fri samvaro. Klubbens sekreterare Benita Nordgren var kvällens konferencier.
 

Allmänt om verksamheten
 

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort en exkursion.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet. Deltagarantal i dart under året ca 13 personer och i biljard ca 29 personer.

Pidro turneringarna som spelats under sammanlagt 8 kvällar har 28 aktiva spelare varav 18-20 personer i snitt har deltagit under spelkvällarna. Pidro spelningarna varje måndagseftermiddag ledda av Sven Björk har samlat 10-12 spelare per gång samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs 9 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 522 (434 herrar, 88 damer). Av dessa är ständiga medlemmar (89 herrar, 5 damer). Klubben har också 8 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Nestor Sparv, Hans Svahn och Lars-Erik Wägar.

Efter årsmötet i april 2019 har följande medlemmar avlidit: Bengt Johansson, Erik Ekman, Leif Bonn, Lars Sparv, Kim Skåtar, Alf Finne, Sven Smeds, Anders Brunberg, Jan Hjerpe.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15. Under vårterminen 2019 ordnades 10 kvällar med sammanlagt 490 deltagare och under höstterminen ordnades 11 kvällar med sammanlagt 345 deltagare. Tillsammans ordnades alltså under verksamhetsåret 21 klubbkvällar med sammanlagt 835 deltagare.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna
 

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Benita Nordgren

Ekonom Ralf Bäckström

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Göran Sundin

Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Tomas Sparv

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler samt Viktor Koskinen. Dartkommitten bestod av Lasse Sparv, Bertel Svahn, Freddi Köhler och Bruno Köhler. Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts. Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni.

 

Programmet
 

Våren 2019

22/1
Professor Monika v. Bondsdorff
”Vad gör en företagsprofessor?”

29/1
Direktör Heidi Kuusniemi
”Digitalisering – hur förändrar teknologier samhället.”

5/2
Glenn Sundstedt
Portugalkväll med vinprovning och middag.

5/3
Paneldebatt ”Kommunfusion – en lysande framtid?” Stadsdirektör Tomas Häyry, kommundirektör Rurik Ahlberg samt politikerna Monika Sirén-Aura och Anne-Marie Viinamäki.

12/3
Chefsekonom Heidi Schauman
”Hur mår Finlands ekonomi?”

19/3
Årsmöte

26/3
Kriminolog Sari Somppi
”Vasa – en trygg stad att leva i?”

2/4
Debatt inför kommande riksdagsval.

13/4
Klubbens 100-årsjubileum

16/4
Chefsläkare Reijo Autio
”PET – CT till VCS - en ny och noggrann diagnostiseringsmetod.”

7/5
Nils Thorvalds
“Nationalism, brexit, bankkris – vart for freden och frihandeln?”

Hösten 2019

10/9
Professor Margareta Björklund-Sänkiaho
”Energiforskningen – liten blir stor.”

17/9
Medicinalråd Kaj Finne
”När munnen blir en del av kroppen.”

24/9
Projektledare Göran Östberg
”Cirkulär ekonomi.”

8/10
Modellbyggare Tony West
”Modellfartyg förr och nu.”

15/10
Överdirektör Marjo-Riitta Vest
”NTM Centralen – en aktör för hållbar tillväxt?”

22/10
Exkursion till Wasa Innovationcenter

29/10
Museidirektör Elina Bonelius
”Vasas museer – en del av stadens attraktionskraft!”

12/11
Direktör Nina Pilke
”Linginnio språkcenter – för vem då?”

19/11
VM-guldmedaljörerna Anna-Kaisa Lukkari och Felicia Backström
”Cheerleading är ok.”

26/11
Valmöte

10/12
Forskare Marina Lindell
”Den finlandssvenska barometern – opinioner och trender i Svenskfinland.”

 

Klubbens ekonomi
 

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det inte nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper.

Klubben äger inga egna lokaliteter.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25 000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Ovan nämnda medel har använts för exempelvis bussresornas kostnader i samband med exkursioner eller för förplägnad under temakvällar.

 

Klubbens samarbetsparter
 

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med Holtkamp Ab (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis
 

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska Klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska Klubben.

I Vasa i mars 2020

Styrelsen