SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort tre exkursioner.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet. Deltagarantal i dart under året ca 20 personer och i biljard ca 22 personer.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällarna under året (deltagarantal 24 personer) och därutöver varje måndagseftermiddag (deltagarantal 12 personer) under ledning av Sven Björk, samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs 16 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 522 (341 herrar, 79 damer). Av dessa är   ständiga medlemmar (89 herrar, 5 damer). Klubben har också 8 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Hugo Skott, Nestor Sparv, Hans Svahn och Lars-Erik Wägar.

Efter årsmötet i mars 2018 har följande medlemmar avlidit: Berts Kaj.Henrik, Storbacka Folke, Svan Ernst Lars Olof.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm. 

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler
Viceordförande Erik Sjöberg
Sekreterare Göran Sundin
Ekonom Ralf Bäckström
Programsekreterare Karl-Erik Kloo
Klubbmästare Benita Nordgren
Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Tomas Sparv Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt  

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler

Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni  

 

Programmet

Våren 2018 

Prisguerre och dart – 4.9. 
Bonde och landsbygdsutvecklare Thomas Snellman ”Vad är REKO?” - 11.9. 
Exkursion till Mirka Ab Värd VD Stefan Sjöberg – 18.9 
Pidroturnering – 20.9. 
Verksamhetsledare Mikaela Ingberg ”Toppidrottarens steniga väg.” - 25.9.2018 
Prisguerre och dart – 2.10. 
Urolog Patrik Ehnström ”Nya rön från mitt specialområde.” - 9.10. 
Ralf Bäckström "Team Rynkeby - På cykel från Vasa till Paris" - 16.10. 
Strategichef Alex Fager  ”YLE:s roll i den finländska mediavärlden.” - 23.10. 
Pidroturnering – 25.10. 
Prisguerre och dart – 30.10. 
Svenska Dagen fest  hos Svenska Klubben i Östermyra - 6.11. 
Direktör Mari K Niemi  ”Varför borde alla vara innovativa?” - 13.11. 
Pidroturnering – 15.11. 
Valmöte – 20.11. 
Utgivare Sebastian Köhler  ”200-åriga Zacharias Topelius på webben.” - 27.11 Prisguerre och dart – 4.12. 
Fornnordisk decemberfest – 11.12. 
Julguerre och dart – 18.12. 
Pidroturnering – 20.12. 


Hösten 2018

Prisguerre och dart – 9.1. 
Pidroturnering – 18.1.  
Författare Karl-Gustav Olin ”Gränskriget.” - 23.1. Exkursion till Vasa Energy Business Innovation Centre, VEBIC - 30.1. Prisguerre och dart – 6.2. 
Biträdande överläkare Johan Söderström ”Lungsjukdomar förr och nu.” - 13.2. Pidroturnering – 15.2. 
Professor i företagsamhet Annika Tidström ”Kväver hög utbildning företagarandan?” - 20.2. VD Jan Rosendahl ”FRAM från lokalt till globalt” - 27.2. Språkrättsråd Corinna Tammenmaa, ledande lagman Daniel Allén och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga. Moderator chefredaktör Niklas Nyberg. ”Världens bästa språklag i princip?!” - 6.3. Prisguerre och dart – 13.3. 
Pidroturnering – 15.3. 
Årsmöte – 20.3. 
Verksamhetsledare Anita Storm ”Kemikalbanta vardagen” - 27.3.  
Prisguerre och dart – 3.4. 
Justitieråd Lena Engstrand ”Högsta domstolen 100 år- år 2018” – 10.4.  
Karibisk afton – 17.4 
Pidroturnering – 19.4. 
Prisguerre och dart – 24.4. 


Klubbens ekonomi 

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det icke nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper.

Klubben äger inga egna lokaliteter. Klubben har genom testamente av Tor Bertel Konstantin Ertmans testamente erhållit 8.409 euro (50.000 mark). Medlen skall användas för klubbens verksamhet. Valmötet beslutade 9.11.2010 på förslag av styrelsen att högst 1.500 euro per år skall användas för verksamheten. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet. Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet. 

Ovan nämnda medel har använts för exempelvis bussresornas kostnader i samband med exkursioner eller för förplägnad under temakvällar. Klubbens samarbetsparter 

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.  

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab  / Johan Byholm. 

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott. 

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post. 


Avslutningsvis 

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet. 


Väl mött på Svenska klubben

I Vasa i mars 2019

Styrelsen