SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort tre exkursioner.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet. Deltagarantal i dart under året ca 20 personer och i biljard ca 22 personer.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällarna under året (deltagarantal 24 personer) och därutöver varje måndagseftermiddag (deltagarantal 12 personer) under ledning av Sven Björk, samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs 15 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 553 (461herrar, 92 damer). Av dessa är 101 ständiga medlemmar (96 herrar, 5 damer). Klubben har också 9 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Hugo Skott, Nestor Sparv, Hans Svahn och Lars-Erik Wägar.

Efter årsmötet i mars 2017 har följande medlemmar avlidit: Berts Kaj-Henrik, Eklund Magnus, Lindqvist Rune, Smeds Sven, Storbacka Folke och Svan Ernst Olof.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.

Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp i syfte att försöka klarlägga medlemmarnas syn på den nuvarande verksamheten och inhämta förslag till förändringar och förbättringar. Rapporten presenterades i samband med klubbens valmöte 21.11.2017.

Under året har förutsättningarna för klubben att skapa en egen Facebook-sida utretts i ett försök att skapa en ny plattform för synlighet både för medlemmar och potentiella nya medlemmar. Sidan kunde innehålla en del av den information som finns på hemsidan och uppgifter om aktuella händelser. Sara Holtkamp utreder saken vidare.

En ny projektor och dator har införskaffats under året.

Depositionen av 25 konstverk, vilka hängt på Klubbens väggar, upphör och konstverken har återförts till museet. Klubbens försäkring som innehåller dessa konstverk har därför omförhandlats. Ett eventuellt behov av ersättande konstverk diskuteras med SOB.

Biblioteket i övre våningen har rensats på en hel del böcker och en ny tömning av vindsutrymmena har vidtagits under hösten.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Björn Boucht

Ekonom Göran Sundin

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Benita Nordgren

Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Tomas Sparv

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni

 

Programmet

Våren

10/1 Prisguerre och dart
17/1 Volontär och handledare Ramieza Mahdi, ”Ett nytt hemland – glädje och besvikelse”
19/1 Pidroturnering
24/1 Folktingssekreterare Markus Österlund, ”Svenska språkets ställning i det framtida Finland”
31/1 Maria Jåfs HandiTec, ”Nya och gamla hjälpmedel i livet”
7/2 Prisguerre och dart
14/2 Landskapsdirektör Kaj Suomela, ”Vårt Österbotten 2019”
16/2 Pidroturnering
21/2 Regiondirektör Mikael Snellman, ”Wasa Station”
7/3 Prisguerre och dart
14/3 Historiker Matti Klinge, ”Finlands 100 år – rötterna, nuläget och framtiden”
16/3 Pidroturnering
21/3 Årsmöte
28/3 Matambassadör Ella Nilsson, ”Prat om mat”
4/4 Valdebatt, Moderator Stig Nygård
11/4 Prisguerre och dart
18/4 Ekonomichef Jan Finne, Vasa stad, Århundratets reform-konkurs eller uppsving
20/4 Pidroturnering
25/4 Exkursion till VEO
2/5 Prisguerre och dart avslutning

 

Hösten

5/9 Prisguerre och dart  
12/9 Stadsdirektör Tomas Häyry, ”Vasa i tillväxt”
19/9 VD Kaisa-Leena Ahlrot, ”Vasaregionens arenor”
21/9 Pidro
26/9 Pris Guerre och dart
3/10 Svenska Föreningen i Östermyra besöker oss. Program: Meteorian och Villa Sandviken.
10/10 Oceanseglare Hasse Eriksson, "Genom fem tidszoner - En långfärdssegling över Atlanten"
17/10 VD Anna-Mari Karhunen, ”Vasabladet i en digital värld.”
19/10 Pidroturnering
24/10 Författaren Herman Lindqvist, ”Marsken, masken - myten.”
31/10 Prisguerre och dart
7/11 Ambassadör, skribent Ralf Friberg, ”Demokratins tillstånd i vårt land.”
14/11 Verksamhetsledare Monica Johnson, ”Musikfestspelen – liten men naggande god.”
16/11 Pidroturnering
21/11 Valmöte
28/11 Prisguerre och dart
5/12 Självständighetsfest på Klubben
12/12 Julguerre och dart
14/12 Pidroturnering

 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det icke nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper. Klubben äger inga egna lokaliteter.

Efter en diskussion under årsmötet 22 mars beslutade styrelsen att placera 20.000 euro av klubbens medel i aktier; 1.000 aktier i Aktia, 500 aktier i Fortum och 300 aktier i UPM. Vidare har styrelsen beslutat att placera 5.000 euro i ett konvertibelt lån på 3,5 år till ICON Suurpelto.

När placeringarna har gjorts har det tagits i beaktande en spridning av riskerna på placeringarna.

Klubben har genom testamente av Tor Bertel Konstantin Ertmans testamente erhållit 8.409 euro (50.000 mark). Medlen skall användas för klubbens verksamhet. Valmötet beslutade 9.11.2010 på förslag av styrelsen att högst 1.500 euro per år skall användas för verksamheten. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Ovan nämnda medel har använts för exempelvis bussresornas kostnader i samband med exkursioner eller för förplägnad under temakvällar.
 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab  / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska klubben.

I Vasa i mars 2018

Styrelsen