SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort tre exkursioner.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet. Deltagarantal i dart under året 19 personer och i biljard 41 personer.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällarna under året (deltagarantal 24 personer) och därutöver varje måndagseftermiddag (deltagarantal 13 personer) under ledning av Sven Björk, samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs 10 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 553 (460 herrar, 93 damer). Av dessa är 103 ständiga medlemmar (98 herrar, 5 damer). Klubben har också 9 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Hugo Skott, Nestor Sparv, Hans Svahn och Lars-Erik Wägar.

Efter årsmötet i mars 2016 har följande medlemmar avlidit: Nils Börje Stormbom, Erik Othman, Margareta Ivars Allan Granfors, Gustav Hartman, Lars Höglund och Ole Eriksson.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 

18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.

Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp i syfte att försöka klarlägga medlemmarnas syn på den nuvarande verksamheten och inhämta förslag till förändringar och förbättringar. På styrelsens sommarmöte 28 juni presenterade Karl-Erik Kloo och Erik Sjöberg arbetsgruppens rapport. Arbetsgruppen ska ännu utarbeta en enkät som kommer att skickas ut åt klubbens medlemmar.

Klubbens dator i 2:a våningen har uppdaterats med programmet Windows 10.

Klubben har tecknat ett nytt avtal om bredbandsanslutning med Anvia (Viria)och införskaffat nödvändiga terminaler för WLAN/WiFi. Den gamla anslutningen har sagts upp.

Styrelsen har också bytt ut den gamla tv:n uppe i 2:a våningen och köpt en ny tavel-tv (43”). Tillika utredde styrelsen om den gamla tv:n kunde användas som display vid möten i styrelserummet, men planen avskrevs då detta visade sig bli både för kostsamt och besvärligt att genomföra.

Erik Sjöberg och Sara Holtkamp har på uppdragav styrelsen dokumenterat alla befintliga tavlor i klubbens båda våningar. Dokumentationens främsta syfte är att utgöra en inventering för eventuella försäkringsärenden. Dan Holm och Håkan Pettersson ska ännu gå igenom materialet och jämföra det med äldre material för en eventuell komplettering.
 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Björn Boucht

Ekonom Göran Sundin

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Benita Nordgren

Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Tomas Sparv

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni
 

Programmet

Våren

12.1. Prisguerre och dart

191. Med dr Reijo Linnola "Ögonkirurgi idag och i framtiden" (67)

21.1. Pidroturnering

26.1. Handikapps- och tillgänglighetsombud Tiina Mäki " Tillgängligheten i Vasa i EU topp" (11)

2.2. Professor Ped dr Ria Heila-Ylikallio "Klasslärarutbildningens framtid" (33)

9.2. Teknologi dr h.c. Carl-Fredrik Geust "Bombningarna över Vasa" (43)

16.2. Prisguerre och dart

18.2 Pidroturnering

23.2. Exkursion: Bock's corner "Ölkväll med tilltugg"

3.3. Europaparlamentariker Nils Thorvalds "Varför denna folkvandring nu?" (72)

8.3. Prisguerre och dart

17.3 Pidroturnering

22.3 Årsmöte

29.3. Lektor Carl-Gustav Lindén "Berg och dalbana i Nokialand" (27)

5.4. Prisguerre och dart

12.4. Chefsöverläkare Auvo Rauhala "Framtidens hälsovård-ändrar den etiska kompassen riktning" (39)

19.4 Exkursion: Elisa arenan

21.4 Pidroturnering

26.4. Prisguerre och dart avslutning
 

Hösten

5.9. Prisguerre och dart

13.9. Riksdagsman Stefan Wallin ”Finland, Norden och NATO (63)

15.9. Pidroturnering

20.9. Riksadagsman Joakim Strand ”Vart är vi på väg?” (82)

4.10. Exkursion till Härmä rehabcenter

11.10. Prisguerre och dart

18.10 Journalist Kari Lumikero ”En utrikeskorrespondents årtionden” (35)

20.10. Pidorturnering

25.10. Specialist i inre medicin Hans Björknäs ”Nya rön om magsjukdomar” (49)

1.11. Prisguerre och dart

8.11. Iberiansk afton med vin och tapas

15.11. Valmöte

17.11. Pidroturneing

22.11. Journalist Kaj Kunnas ”Har vi råd med elitidrott? Tankar om OS 1992-2006”

29.11. Prisguerre och dart

13.12. Luciasoarén tillsammans med Folkhälsan inhiberades på grund av för svagt intresse

20.12. Julguerre och dartavslutning

22.12. Pidroturnering

 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det icke nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper. Klubben äger inga egna lokaliteter.

Efter en diskussion under årsmötet 22 mars beslutade styrelsen att placera 20.000 euro av klubbens medel i aktier; 1.000 aktier i Aktia, 500 aktier i Fortum och 300 aktier i UPM. Vidare har styrelsen beslutat att placera 5.000 euro i ett konvertibelt lån på 3,5 år till ICON Suurpelto.

När placeringarna har gjorts har det tagits i beaktande en spridning av riskerna på placeringarna.

Klubben har genom testamente av Tor Bertel Konstantin Ertmans testamente erhållit 8.409 euro (50.000 mark). Medlen skall användas för klubbens verksamhet. Valmötet beslutade 9.11.2010 på förslag av styrelsen att högst 1.500 euro per år skall användas för verksamheten. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Ovan nämnda medel har använts för exempelvis bussresornas kostnader i samband med exkursioner eller för förplägnad under temakvällar.
 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab  / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska klubben.

I Vasa i mars 2017

Styrelsen