SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort två exkursioner och ordnat en musiktemakväll i Folkhälsans hus.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällar under året och därutöver varje måndagskväll under ledning av Sven Björk, samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs 14 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 589 (495 herrar, 94 damer). Av dessa är 109 ständiga medlemmar (104 herrar, 5 damer). Klubben har också 10 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift.

Efter årsmötet i mars 2014 har följande medlemmar avlidit: Karl-Wilhelm Gros, Göran Heinonen, Vidar Hannus, Allan Erik Granfors och Gustav Tujulin.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 

18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.

Under året har en arbetsgrupp blivit tillsatt i syfte att försöka klarlägga medlemmarnas syn på den nuvarande verksamheten och inhämta förslag till förändringar och förbättringar. Arbetsgruppen består av Erik Sjöberg (ordf.), Paul Lindell, Karl-Erik Kloo, Christian Ahlbom och Mats Brandt.

I enlighet med valmötets beslut från november 2014 och verksamhetsplanen har klubben investerat 5.000 euro i nya stolar till klubben för användning främst i samband med klubbkvällarna.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Björn Boucht

Ekonom Göran Sundin

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Benita Nordgren

Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Håkan Pettersson

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni

 

Programmet år 2015

Våren

13.1. Prisguerre och dart

15.1. Pidroturnering

20.1. Ost- och vinkväll

27.1. Kommundirektör Mats Brandt ”Förvaltningspolitik i Sverige och Finland – substansskillnader och kulturkrockar”

3.2. Utredare Marcus Henricson ”Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv 2024”

10.2. Prisguerre och dart

17.2. Coach och idrottspsykolog Christoph Treier ”Mental coaching på toppnivå”

19.2. Pidroturnering

24.2. Informationsansvarig Olav S. Melin ”Tankesmedjan Magma – vems intressebevakning?”

3.3. Pastor Hilkka Olkinuora ”Åldersrelaterad livsstil”

10.3. Prisguerre och dart

17.3. Lektor Hans-Olof Lithén ”Till Galapagosöarna med Hans-Olof”

19.3. Pidroturnering

24.3. Årsmöte

31.3. Exkursion till Vasa elektriska

7.4. Prisguerre och dart

14.4. Överläkare i ortopedi Niclas Borgmästars ”Hur stå på egna ben?”

16.4. Pidroturnering

21.4. Professor Dick Harrison ”1600-talet = 30 åriga kriget?”

28.4. Prisguerre och dartavslutning

5.5. Minigolf

 

Hösten

8.9. Prisguerre och dart

15.9. Konstnärlig ledare Sophia Jansson ”Konstnären Tove Jansson”

17.9. Pidroturnering

22.9. Företagare Fredrik Smulter ”Världens starkaste man”

29.9. Prisguerre och dart

6.10. Professor emeritus Jan Wallin ”Gör Google oss dumma?”

13.10. Docent Ann-Cathrine Jungar ”Populismen – demokratins svagaste länk?”

15.10. Pidroturnering

20.10. Logistikexpert Anna Måtts ”Logistikutveckling i Vasa regionen”

27.10. Prisguerre och dart

3.11. Professor Mats Brommels ”Rör hälsan folk?”

10.11. Sibeliusafton på Folkhälsans hus, Monica och Mikael Heikius

17.11. Prisguerre och dart

19.11. Pidroturnering

24.11. Valmöte

1.12. Professor Yngve Gustafsson ”Morgondagens äldreomsorg – hot eller möjlighet?”

8.12. Projektchef laila Schauman och kommunikationskoordinator Mikaela Jussila ”Pop-Up Österbotten – visioner, genomförande och feedback”

15.12. Julguerre och dartavslutning

17.12. Pidroturnering

 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det icke nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper. Klubben äger inga egna lokaliteter.

Klubben har genom testamente av Tor Bertel Konstantin Ertmans testamente erhållit 8.409 euro (50.000 mark). Medlen skall användas för klubbens verksamhet. Valmötet beslutade 9.11.2010 på förslag av styrelsen att högst 1.500 euro per år skall användas för verksamheten. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier. Under året har klubben använt nämnt belopp för att stöda klubbens verksamhet.
 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa Restaurants Ab Oy.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab  / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.
 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska klubben.

I Vasa i mars 2016

Styrelsen