SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

 

Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort två exkursioner, varav den ena bestod av ett besök till Svenska föreningen i Östermyra där man hade ordnat en gemensam Svenska dagen fest.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällar under året och därutöver varje måndagskväll under ledning av Sven Björk, samt golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Under året antogs fem nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 606 (511 herrar, 95 damer). Av dessa är 115 ständiga medlemmar (110 herrar, 5 damer). Klubben har också 10 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade från medlemsavgift.

Efter årsmötet i mars 2014 har följande medlemmar avlidit: Kaj Skåtar, Kaj-Olof Palm, Gunnar Nilsen och John Forsberg.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 

18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Medlemmar som har uppgett sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program under terminen.

Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm.

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.

Under sommaren har en renovering gjorts i 2:a våningens lilla biljardrum. Taket har målats, golvmattan bytts ut och man har avlägsnat en del gamla obrukade möbler.

Den audiovisuella stödutrustningen i salongen där föredragen hålls har förbättrats då klubben har investerat i och monterat upp en motoriserad vit duk.

Nya brandalarm har också installerats i huset i form av rökdetektorer.

I enlighet med valmötets beslut från november 2014 och verksamhetsplanen skall klubben under år 2015 också investera 5.000 euro i nya stolar till klubben för användning främst i samband med klubbkvällarna. Dessutom ska en del stolar ersätta befintliga stolar på ”balkongen”.

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Björn Boucht

Ekonom Göran Sundin

Programsekreterare Karl-Erik Kloo

Klubbmästare Benita Nordgren

Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Håkan Pettersson

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni
 

Programmet år 2014

Våren

14.1. Prisguerre och dart

16.1. Pidroturnering

21.1. Pressfotograf Gunnar Bäckman ”Mitt Vasa – en personlig bildberättelse”

28.1. Riksdagsman Lasse Gästgivars ”Tre år i lagfabriken”

4.2. Kulturchef Philip Teir ”Platsen+språket=boken – en klar ekvation i Svenskfinland”

11.2. Prisguerre och dart

18.2. Vasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock ”Vårt framtida Vasa”

20.2. Pidroturnering

4.3. Prisguerre och dart

11.3. Näringsterapeut Susanna Strandback ”Du är vad du äter”

18.3. Årsmöte

20.3. Pidroturnering

25.3. Europaparlamentariker Nils Thorvalds ”EU och vardagen – därför EU då, nu och i framtiden”

1.4. Exkursion till vattenverket i Vasa

8.4. Prisguerre och dart

15.4. Wivan Nygård-Fagerudd ”Finland i EU – bäst i klassen?”

16.4. Pidroturnering

22.4. Prisguerre och dartavslutning

29.4. Professor Harriet Finne-Soveri ”Framtidens äldreomsorg”

 

Hösten

9.9. VD Tom Westermark ”HSS – en maktfaktor i Vasa”

16.9. Prisguerre och dart

18.9. Pidroturnering

30.9. Prisguerre och dart

7.10. Programkoordinator Max Jansson ”Var står det svenska språket idag?”

14.10. Norges Amassadör Jörg Willy Bronebakk ”Norges grundlag 200 år – demokrati i när och fjärran”

16.10. Pidroturnering

21.10. Specialsakkunnig SFV, Ann-Sofi Backgren ”Storytelling – stratetisk marknadsföring?”

28.10. Prisguerre och dart

6.11. Svenska dagen firades med Svenska föreningen i Östermyra 11.11.   

10.11. Kommunindelningsutredare Jan-Erik Enestam ”Vilken är den bästa modellen?”

18.11. Prisguerre och dart

20.11. Pidroturnering

25.11. Valmöte

2.12. HSS Medias VD Svante Wahlbeck ”Mediabranschens brytningstid”

9.12. Prisguerre och dartavslutning

13.12. Julfest

18.12. Pidroturnering
 

Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens styrelse ansåg det icke nödvändigt att anhålla om verksamhetsbidrag från fonder under året. Klubbens överskottslikviditet är placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd värdepapper. Klubben äger inga egna lokaliteter.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier.

 

Klubbens samarbetsparter

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts sedan 1 oktober av DB Wasa Restaurants Ab Oy. Ossi Harju avslutade sin verksamhet på klubben i september 2014.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Merisoft Ab  / Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Merisoft Ab / Johan Byholm har under det gångna året återigen varit fortsatt gott.

Klubbens arbetsavtal med Sara Holtkamp är fortsättningsvis i kraft. 

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör oförändrat följande: regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska klubben.

I Vasa i mars 2015

Styrelsen