SVENSKA KLUBBEN R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


1. Allmänt om verksamheten
Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins, kulturens, hälsans eller idrottens områden. Klubben har också gjort en exkursion och en tasting kväll på restaurang.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort en del av kittet i klubbens verksamhet.

Också pidroturneringarna sammanlagt 8 torsdagskvällar under året och golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Tillströmningen av nya medlemmar till klubben har fortsatt vara relativt kraftig. 32 nya medlemmar antogs 2012. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 613. Av dessa är ständiga medlemmar 122. Klubben har också 9 hedersmedlemmar som är befriade från medlemsavgift.
Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.
Dessvärre drabbades klubbens utrymmen sommaren 2012 av en svår vattenskada som också slagit ut restaurangens kök. Konsekvensen har varit att klubbsupéerna inhiberats under nästan hela hösten, men föredragen har hållits normalt.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Även klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om aktiviteter, aktualiteter, klubbens historia, verksamhetsformer mm. Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och bildgallerier.
Hemsidan skall också snart innehålla egna interna medlemssidor för medlemmarna med skilda inloggningsuppgifter.
Klubben har också uppgjort en verksamhetsplan för året 2013. Verksamhetsplanen hittas på klubbens hemsida.

 

2. Styrelsen, revisorerna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:
Ordförande Bruno Köhler
Viceordförande Erik Sjöberg
Sekreterare Björn Boucht
Ekonom Göran Sundin
Programsekreterare Anne Finne
Klubbmästare Kristian Ahlbom
Styrelsemedlem Karl-Erik Kloo

Ordinarie revisorer: Per-Erik Fant och Kaj Myntti
Revisorssuppleanter: Håkan Pettersson och Ralf Wahlstedt
Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler.
I samband med guerretävlingarna har ordnats darttävlingar. Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn.
Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts.
Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni.


3. Årets program

Våren

- 10.1. Professor Henrik Meinander ”Mannerheims ledstjärnor”
- 17.1.Chefredaktör Camilla Bergren ”Papperstidningens fortlevnad”
- 19.1. Pidroturnering
- 24.1. Prisguerre och dart
- 31.1 Rektor Tauno Kekäle ”Yrkeshögskolornas utmaningar”
- 7.2. Prisguerre och dart
- 14.2. Professor Christer Ståhlberg ”Den nödvändiga kommunreformen – ett svenskt perspektiv
- 16.2. Pidroturnering
- 21.2. Bildningsdirektör Christina Knookala ”Kulturen i brytningsskede
- 6.3. Prisguerre och dart
- 13.3. Årsmöte
- 15.3. Pidroturnering
- 20.3. President Martti Ahtisaari Vårt globala ansvar
- 27.3. Citecs styrelseordförande Rune Westergård Människans prestationoch drivkrafter
- 3.4. Prsiguerre och dart
- 10.4. Exkursion till Kvarkens båtmuseum i Malax
- 17.4. Prisguerre och dart
- 19.4. Pidroturnering
- 27.4. Biljardavslutning

 

Hösten

- 4.9. Prisguerre och dart
- 11.9. Skidlandslagets chefstränare Magnar Dalen ”Skidsporten idag”
- 18.9.Ekonomiexpert Johnny Åkerholm ”Varför blöder den europeiska ekonomin?”
- 20.9. Pidroturnering
- 25.9. Norges militärattaché Per Ingar Enger ”Status i det norska försvaret”
- 2.10. Prisguerre och dart
- 9.10. Direktör Patrik Holm ”Mervento – en lokal aktör inom vindkraft”
- 16.10. Prisguerre och dart
- 18.10. Pidroturnering
- 23.10. Vård- och omsorgsdirektör Jukka Kentala ”Hur skall Vasa klara rollen som vårdkommun?”
- 30.10. Prisguerre och dart
- 6.11.Professor Göran Djupsund ”Valet och svenskans framtid”
13.11. Professor Bjarne Udd ”Nya rön kring muskelsjukdomar”
15.11. Pidroturnering
- 20.11. Klubbens valmöte
- 27.11. Cavaprovning och tapas
- 4.12. Kvalitetschef Marina Kinnunen ”Patientsäkerhet via kvalitet”
- 8.12. Julguerre
- 11.12. VD Martin Estlander ”Hur påverkas finansmarknaden av investerarnas beteende?”
- 20.12. Pidroturnering


4. Övrigt

Klubbens arbetsavtal med Sara Holtkamp (f. Nyman) gäller fortsättningsvis. Klubben har nu ett avtal om köp av tjänster: SH Wedding (Sara Holtkamp f. Nyman, enskild näringsidkare).Till Holtkamps uppgifter hör  regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben, utveckling av distribution av medlemsbrev per e-post och uppdateringen av det elektroniska medlemsregistret.

Efter senaste årsmöte har följande klubbmedlemmar avlidit: Jan Vidberg, Harry Svensson, Bjarne Öist

 

5. Klubbens ekonomi
Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil men verksamhetens omfång är beroende av verksamhetsbidrag från fonder. Klubben äger inga egna lokaliteter eller värdepapper och överskottslikviditen är placerad i räntedepositioner.

Under året har klubben mottagit ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg.  Styrelsen har beslutat att använda 1/10 av medlen per år för verksamheten och för förnyande av inventarier.

Av de medel som klubben mottog som legat av Ehrtman år 2010 har en del under året använts för verksamheten.

 

6. Klubbens samarbetsparterns
Serveringen och utskänkningen på klubben sköts av krögaren Ossi Harju.
Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Johan Byholm.
Samarbetet med dessa och med S.O.B. har under det gångna året varit fortsatt gott.
Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar.

 

Väl mött på Svenska klubben!


I Vasa i mars 2013
Styrelsen