SVENSKA KLUBBEN R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011


1. Allmänt om verksamheten

Svenska klubbens verksamhet har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden rörande vitt varierande teman från politikens, ekonomins, kulturens, hälsans eller idrottens områden. Klubben har också gjort två exkursioner under året. Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort en grundbult i klubbens verksamhet. Också pidroturneringarna sammanlagt 8 torsdagskvällar under året liksom golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Styrelsen kan med tillfredställelse blicka tillbaka och konstatera att tillströmningen av nya medlemmar till klubben har fortsatt vara relativt kraftig även i år. Under året intogs 42 nya medlemmar (30 herrar och 12 damer). Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 597. Av dessa är ständiga medlemmar 125. Klubben har också 9 hedersmedlemmar, vilka är befriade från medlemsavgift.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag eller annan programpunkt ca kl. 19.15 i salongen.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Klubben har också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista.

Även klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om aktiviteter, aktualiteter, klubbens historia, verksamhetsformer mm. Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och bildgallerier.

Klubbens styrelse har anställt en person som bl.a. har getts i uppgift att uppdatera hemsidan.

Hemsidan skall också snart innehålla egna interna medlemssidor för medlemmarna med skilda inloggningsuppgifter.

Klubben har också uppgjort en verksamhetsplan för året 2012. Planen finns till påseende på hemsidan.
 

2. Styrelsen, revisorerna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Paul Lindell
Viceordförande Erik Sjöberg
Sekreterare Björn Boucht
Ekonom Bruno Köhler
Programsekreterare Anne Finne
Klubbmästare Göran Sundin
Styrelsemedlem Christian Ahlbom

Efter ett långt och förtjänstfullt utfört styrelseuppdrag i klubben har Paul Lindell utträtt som ordförande ur styrelsen vid slutet av 2011. Lindell avtackades på sedvanligt vis i samband med styrelsens sitsmöte 29.12.2011. Karl-Erik Kloo har valts till ny styrelsemedlem vid klubbens valmöte 15.11.2010 och tillträder 1.1.2012.

Ordinarie revisorer: Per-Erik Fant och Kaj Myntti
Revisorssuppleanter: Håkan Pettersson och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler.

I samband med guerretävlingarna har ordnats darttävlingar. Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn.

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts.

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni.


3. Årets program


Våren

- 11.1. Riksdagsman Kimmo Sasi, Grundlagen som medborgartrygghet och politiskt instrument”
- 18.1.Minister Christoffer Taxell ”Paradoxer i samhällsdebatten”
- 25.1. Prisguerre och dart
- 1.2.Projektchef Mikael Knip, ”Bioetanol i våra tankar”
- 3.2. Pidroturnering
- 8.2. Prisguerre och dart
- 15.2. Professor Mikael Fortelius, ”Klimatets och däggdjurens utveckling på norra halvklotet under 20 miljoner år”
- 22.2. VD Sixten Korkman, ”Finlands ekonomisk politiska utmaningar”
- 8.3. Lektor Lisen Kullas-Nyman, ”Din plats i syskonskaran”
- 10.3. Pidroturnering
- 15.3. Årsmöte
- 22.3. Exkursion
- 5.4. Inger Vikström-Lindgren, ”I mina kvarter”
- 12.4. Undervisningsrådet Anders Rusk, ”Ett enat Norden- utopi eller möjlighet
- 19.4. Pol dr Claus Stolpe, ”Valanalys, hur det gick och hur det går ny”
- 27.4. Biljardavslutning

Hösten

- 6.9. Prisguerre och dart
- 13.9. Skriftställare Jan C. Aschan och VD Håkan Anttila samtalar om släkten Finnilä
- 15.9. Pidroturnering
- 20.9. Stadsdirektör Tomas Häyry “Mitt framtida Vasa”
- 27.9. Goodwill ambassadör Johan Candelin “Från Replot till Vita huset”
- 4.10. Justitieminister Anna-Maja Henriksson “Aktuellt i regeringspolitiken”
- 11.10 Besök i Vasa hovrätt, värd hovrättspresident Olli Varila
- 18.10 Prisguerre och dart
- 20.10. Pidroturnering
- 25.10. Direktör för äldreinstitutet Anneli Sarvimäki, Åldringarnas “självbestämmanderätt“
- 1.11. Prisguerre och dart
- 8.11. VD Björn Teir, “Visioner för Svenska kulturfonden”
- 15.11. Klubbens valmöte
- 17.11. Pidroturnering
- 22.11. Prisguerre och dart
- 10.12. Klubbens julfest
13.12. Julguerre och dart
15.12. Pidroturnering


4. Övrigt
 

Klubben har ingått ett nytt arbetsavtal med Sara Holtkamp(f. Nyman) för regelbunden uppdatering av hemsidan. Till Holtkamps arbetsuppgifter hör fortsättningsvis också bl.a. fotografering av till-
ställningar på klubben, utveckling av distribution av medlemsbrev per e-post och uppdateringen av det elektroniska medlemsregistret.

Klubben har också uppgjort en verksamhetsplan för år 2012 som finns till påseende på klubbens hemsida.

Klubben har vid valmötet 15.11.2011 beslutat ändra stadgarna så att 7 § 2 momentet stryks. Detta innebär att nya ständiga medlemmar framöver anmodas erlägga medlemsavgift på samma sätt som vanliga klubbmedlemmar.

Efter senaste årsmöte har följande klubbmedlemmar avlidit: Maj-Lis Fant, Göran Nylund, Brynolf Svarvar, Lars Kolam och Henrik Westermark.
 

5. Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil men verksamhetens omfång är beroende av verksamhetsbidrag från fonder. Klubben äger inga egna lokaliteter eller värdepapper och överskottslikviditen är placerad i räntedepositioner.
S.O.B. har beviljat klubben 2.500 euro och Aktia 4.000 euro i bidrag för verksamheten år 2011.
 

6. Klubbens samarbetsparterns

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts av krögaren Ossi Harju.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Johan Byholm.

Samarbetet med dessa och med S.O.B. har under det gångna året varit fortsatt gott.

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar.


Väl mött på Svenska klubben!


I Vasa i mars 2012

Styrelsen