VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
 

1. Allmänt om verksamheten

Svenska klubbens verksamhet har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiska anföranden rörande vitt varierande teman från politikens, ekonomins, kulturens, hälsans eller idrottens områden. Klubben har också gjort två exkursioner under året. Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort en grundbult i klubbens verksamhet. Också pidroturneringarna sammanlagt 8 torsdagskvällar under året liksom golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Styrelsen kan med tillfredställelse blicka tillbaka och konstatera att tillströmningen av nya medlemmar till klubben har fortsatt vara relativt kraftig även i år. Under året intogs 33 nya medlemmar. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 564 (479 herrar och 76 damer). Av dessa är ständiga medlemmar (129 herrar och 5 damer). Klubben har 9 hedersmedlemmar (samtliga herrar) vilka är avgiftsbefriade. Under året antogs Ulf Böling som ny hedersmedlem.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i salongen kl.18, och har följts av kvällens föredrag eller annan programpunkt ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Klubben har också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. Även klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om aktiviteter, aktualiteter, klubbens historia, verksamhetsformer mm. Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och bildgallerier. Hemsidan skall också snart innehålla egna interna medlemssidor för medlemmarna med skilda inloggningsuppgifter.


2. Styrelsen, revisorerna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Paul Lindell
Viceordförande Erik Sjöberg
Sekreterare Björn Boucht
Ekonom Bruno Köhler
Programsekreterare Göran Sundin
Klubbmästare Bo Sparv
Styrelsemedlem Anne Finne

Styrelsen sammanträdde 12 gånger under året.

Efter ett långt och förtjänstfullt utfört styrelseuppdrag i klubben har Boje Sparv utträtt ur styrelsen vid slutet av 2010. Boje Sparv avtackades på sedvanligt vis i samband med styrelsens sitsmöte 29.12.2010. Christian Ahlbom har valts till ny styrelsemedlem vid klubbens valmöte 9.11.2010 och tillträder 1.1.2011.

Ordinarie revisorer: Per-Erik Fant och Gösta Rosenlöf
Revisorssuppleanter: Håkan Pettersson och Ralf Wahlstedt

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler.

I samband med guerretävlingarna har ordnats darttävlingar.
Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och
Bertel Svahn.

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts.

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni.


3. Årets program

Våren

12.1. Prisguerre och dart
19.1. Bergsrådet Matti Sundberg, Finlands skidförbund "Utmaningar för finländsk skidsport" (39 åhörare)
21.1. Pidroturnering
26.1. Mediekonsult Elli Flén, "Krishantering i praktiken" (57)
2.2. Prisguerre och dart
9.2. VD Stefan Mutanen, Folkhälsan "Folkhälsan som aktör inom vård och omsorg. Vad vill man i Vasa?" (41)
16.2. Europaparlamentariker Carl Haglund, "Att arbeta i EU-parlamentet" (43)
18.2. Pidroturnering
23.2. Minister Pär Stenbäck, "Språkförsvar och humanitärt arbete" (40)
2.3. Prisguerre och dart
9.3. Klubbens årsmöte och introduktionskväll för nya medlemmar (26)
16.3. Exkursion till ABB tillsammans med Svenska Föreningen i Östermyra (44)
18.3. Pidroturnering
23.3. Professor Sven-Erik Hansen, "Högskoleverksamheten i Vasa - utmaningar och hot" (20)
30.3. Professor Peter Lund, Tekniska högskolan-Aaltouniversitetet "Vindkraften - stora möjligheter men heta känslor" (44)
6.4. Prisguerre och dart
13.4. Jannica Kjerulf och Björn Boucht, "En vandring mot världens tak i Himalaya" (46)
15.4. Pidroturnering
20.4. F.d. statsminister Paavo Lipponen, "Det tvåspråkiga Finland med Sverige som granne" (97)
27.4. Biljardavslutning

Hösten

14.9. Prisguerre och dart
21.9. Biträdande stadsdirektör Kristina Stenman,"Äldrevården i Vasa" (43)
23.9. Pidroturnering
28.9. Journalisten och författaren Staffan Bruun, "Skjutjärnsjournalist med mord som hobby" (55)
5.10. Vicehäradshövding Birgitta Kantola, "Styrelsearbete i börsbolag ur ett kvinnoperspektiv" (33)
12.10. Prisguerre och dart
19.10. Verkställande direktör Ulf Sundqvist, "Att komma tillbaka" (41)
21.10 Pidroturnering
26.10. Exkursion till tidningshuset Pohjalainen (34)
2.11. Biskop emeritus Gustav Björkstrand, "Kyrkans nya utmaningar inför församlingsvalet och i ljuset av den senaste tidens massuträde ur församlingarna" (47)
9.11. Svenska klubbens valmöte (21)
16.11. Kammarrådet Henry Wiklund, "Det finlandssvenska kapitalet" (53)
23.11. Prisguerre och dart
30.11. Prisguerre och dart
7.12. Julguerren
11.12.Klubbens julfest
16.12. Pidroturnering


4. Övrigt

Klubben har ingått ett arbetsavtal med Sara Nyman för tiden 1.9.2010-31.5.2011. Till Nymans arbetsuppgifter enligt avtalet hör bl.a. uppdateringar av klubbens hemsida, fotografering av tillställningar på klubben, utveckling av distribution av medlemsbrev per e-post och uppdateringen av det elektroniska medlemsregistret.

Klubben har under året ingått ett nytt sk. trepartsavtal med S.O.B. och nya krögaren Ossi Harju. Det nya avtalet medför en kostnadsökning för klubben på ca 3.000 euro per år. Samtidigt har klubbens verksamhet i synnerhet de senaste två åren fått ett stort uppsving genom de mycket uppskattade föredragshållare som gästat klubben. Styrelsens målsättning är att också framöver svara upp mot de förväntningar medlemmarna ställer på föredragshållarnas standard. Mot bakgrund av detta beslutade valmötet 9.11.2010 på förslag av styrelsen en höjning av avgiften för medlemskap liksom inskrivningsavgiften med 5 euro från och med 2011. Medlems- och inskrivningsavgiften uppgår då till 35 euro vardera. Efter senaste årsmöte har följande klubbmedlemmar avlidit: Roger Thölix, Bertel Ertman och Lars Ivars.


5. Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil men verksamhetens omfång är beroende av verksamhetsbidrag från fonder. Klubben äger inga egna lokaliteter eller värdepapper och överskotts- likviditen är placerad i räntedepositioner.

Klubben har genom testamente av Tor Bertel Konstantin Ertmans testamente erhållit ca 8.409 euro (50.000 mark). Medlen skall användas för klubbens verksamhet. Valmötet beslutade 9.11.2010 på förslag av styrelsen att högst 1.500 euro per år skall användas för verksamheten.


6. Klubbens samarbetsparterns

Samarbetet med S.O.B. har under det gångna året varit fortsatt gott. S.O.B. har beviljat klubben 2.000 euro i bidrag för verksamheten år 2010.

Serveringen och utskänkningen på klubben har fram till 30.9.2010 skötts av Peters Kök (krögarna Peter och Mari Lintula). Från och med 1.10.2010 driver Ossi Harju verksamheten.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Johan Byholm.

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar.

Väl mött på Svenska klubben!


I Vasa i mars 2011


Styrelsen